کارکنان

ریاست اداره

محمد مهدی رضازاده

051-57258813-4-مستقیم 57253326

تلفن

11

داخلی

 

 

 


امور حقوقی - مسئول هماهنگی تعاونیها

سید محمود مقیم غدیری جلالی

051-57258813-4,57253324-5

تلفن

12

داخلی

smahmoodgalali@yahoo.com

ایمیل

 

معاونت اداره

سید علی مهدوی

05157258813-4,57253324-5

تلفن

13

داخلی

S.ALi.mahdavy@Gmail.com

ایمیل

  

 کارشناس خدمات فنی و کشاورزی

عباس بخشی زاده بجستانی

051-57258813-4,57253324-5

تلفن

14

داخلی

B199600@gmail.com

ایمیل

 

مسئول هماهنگی تعاونیها- مسئول نظام‌های بهره برداری

محمدرضا رحیم زاده

051-57258813-4,57253324-5

تلفن

15

داخلی

Rahimzadeh3m@gmail.com

ایمیل

 

امور اداری- دبیرخانه

مریم مرتضوی

051-57258813-4,57252229

تلفن

16

داخلی

-

ایمیل