تماس با ما

اداره تعاون روستایی شهرستان گناباد

 

آدرس :  شهرستان گناباد _ بلوار طالقانی _ بين طالقانی 10 و 12       صندوق پستي : 9691648378

تلفن :57252229و 25 -57253324  و14- 57258813-051            دورنگار 57253326-051      

   پست الکترونیکی : Gonabad@khrorc.ir